Sari la conținut

Taxe si impozite

Cereri și declarații

lista formularelor descărcabile PF/PJ

Declarații și acte necesare

1. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local – 2 zile lucrătoare

 • Cerere
 • extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile) sau titlu de proprietate
 • C.I proprietari/ CUI societate
 • C.I.V – ( pentru autoturisme)

2. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidenţiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

 • Formular declarație
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, factură, apartamentare, sentință judecătorească, etc.)
 • nota contabilă
 • CUI societate
 • C.I împuternicit

3. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice

 • Formular declarație
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, certificat moștenitor, donație, sentință judecătorească, etc.)
 • C.I proprietari

4. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

 • Formular declarație
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, certificat moștenitor, donație, sentință judecătorească, etc.),
 • C.I proprietari

5. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

 • Formular declarație
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, factura, sentință judecătorească, etc.),
 • CUI societate
 • C.I împuternicit

6. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/ taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice (PF) / persoanelor juridice (PJ)

 • Formular declarație
 • Factura, contract de înstrăinare- dobândire, certificat de moștenitor, contract leasing
 • dacă e de proveniență străină – traducere contract de vanzare-cumparare, BRIF tradus, carte identitate autoturism
 • certificat fiscal ( după caz)
 • C.I proprietari/ CUI societate
 • C.I – împuternicit societate

7. Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

 • Formular declarație
 • Certificat de radiere emis de S.P.C.R.P.C.I.V
 • C.I. proprietar

8. Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

 • Formular declarație
 • CUI societate
 • C.I – împuternicit
 • factura de achiziție
 • schiță însoțită de acord de amplasare

9. Cerere privind emiterea acordului pentru desfasurarea exercitiilor comerciale

 • Formular cerere
 • Cod unic de înregistrare (CUI)
 • Certificat constatator – ORC (sediu si punct de lucru, statut)
 • Autorizatie persoana fizica sau AF – Legea 507/2002
 • Extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile)
 • Contract de inchiriere sau comodat (daca este cazul)
 • Dovada schimbarii destinatiei spatiului (la spatiile din cladirile colective-acordul legalizat al proprietarilor cu care se învecinează)
 • Plan de situatie scara 1:500
 • Plan de încadrare
 • Planul punctului de lucru scara 1:500
 • Certificat de urbanism pentru schimbare destinatie spatiu

10. Cerere privind emiterea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

 • Formular cerere
 • Extras C.F
 • C.I.V – autoturism
 • C.I proprietari
 • acte doveditoare: certificat de handicap, revoluționar, veteran, etc.

11. Cerere privind transferul auto

 • Formular cerere PF
 • Formular cerere PJ
 • C.I proprietar
 • CUI societate
 • C.I.V – autoturism

12. Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

 • Formular declarație
 • autorizația de construire
 • extras C.F
 • notă contabilă
 • topometrie.

Atribuții:

 

 1. Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire a impozitelor si taxelor prevazute de lege datorate de persoanele fizice.
 2. Organizeaza si indruma activitatea de executare fiscala.
 3. Asigura si verifica activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe, precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale.
 4. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane fizice.
 5. Inregistrarea, centralizarea si evidentierea tehnico-operativa a debitelor.
 6. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane fizice.
 7. Face propuneri motivate privind majorarea impozitelor si taxelor stabilite in limitele prevazute de lege in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.
 8. Face propuneri pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru cazuri si motive temeinic justificate in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.
 9. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta consiliului local referatele cu propunerile de inlesnire la plata a impozitelor si taxelor.
 10. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta referatele de propunere a restituirilor directorului economic.
 11. Urmareste intocmirea referatelor de compensare a impozitelor si taxelor locale.
 12. Urmareste permanent situatia sumelor restante, dispune masuri pentru lichidarea acestora.
 13. Asigura aplicarea gradelor de urmarire silita a veniturilor si bunurilor debitorilor care nu si-au achitat in termen obligatiile fiscale.
 14. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice.
 15. Colaboreaza permanent cu alte institutii (Administartia Finantelor Publice, Politia, etc) in vederea obtinerii de informatii necesare aplicarii procedurii de executare silita.
 16. Analizeaza cazurile si inainteaza propunerile pentru aplicarea procedurii de insolvabilitate.
 17. Verifica respectarea conditiilor si prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea in termen a amenzilor de circulatie.
 18. Asigura intocmirea in termen a situatiilor informative privitoare la activitatea de constatre, stabilire si executare a impozitelor si taxelor, eliberarii de autorizatii conform OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
 19. Asigura difuzarea actelor normative si imprimatelor necesare aplicarii legislatiei in domeniu, intregului aparat al serviciului.
 20. Verifica datele declarate de contribuabil si asigura eliberarea certificatelor de atestare fiscala.
 21. Primeste, inregistreaza corespondenta si se ocupa de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite.
 22. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului.
 23. Serviciul indeplineste si alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale Primarului.
 24. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane juridice.
 25. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane juridice.
 26. Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului.
 27. Analizeaza dupa fiecare termen de plata pe baza evidentei analitice lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale.
 28. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane juridice conform legislatiei in vigoare prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului local.
 29. Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local inclusiv prin masuri de executare silita a agentilor economici care nu-si achita in termen obligatiile fiscale.
 30. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale a persoanelor juridice.
 31. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe.
 32. Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.
 33. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.
 34. Colaboreaza cu Politia locala in cazul instituirii masurilor asiguratorii de executare silita (aplicarea sechestrului asigurator).