Sari la conținut

Registrul agricol

Declarații și acte necesare

1. Documentele necesare eliberării adeverinței pentru teren agricol în vederea acordării subvențiilor APIA:

Pentru eliberarea adeverinței pentru teren agricol în vederea acordării subvențiilor APIA, solicitantul trebuie să depună:
a)    cerere subvenții APIA 2021
b)    acte doveditoare ale deținerii terenului aflat în exploatare, în copie
c)    carte de identitate, în copie

2. Documentele necesare înregistrării contractelor de arendă:

Pentru înregistrarea contractelor de arendă, solicitantul trebuie să depună:
a)   Carte de identitate/buletin, în copie
b)   Acte de proprietate, în copie – extras CF actualizat
c)   Contract de arendă, întocmit conform prevederilor Legii  nr 287/2009 privind codul civil, în 3 exemplare
d)   Procură/contract de mandate/ împuternicire avocațială, în original sau în copie legalizată (dacă este cazul)

3. Documentele necesare în vederea eliberării adeverințelor privitoare la animale sau teren înscrise în Registrul Agricol:

Pentru eliberarea adeverințelor privitoare la animale sau teren, solicitantul trebuie să depună:
a)    Cerere tip
b)    Dovada proprietății terenului, însoțită de CF actualizat, în copie
c)    Adeverință de la medicul veterinar
d)    Carte de identitate, în copie

4. Documentele necesare pentru eliberarea atestatului de producător agricol:

Pentru eliberarea atestatului de producător agricol, solicitantul trebuie să depună:
a)    Cerere tip
b)    Act de proprietate a terenului, în copie
c)    Adeverință de la medicul veterinar
d)    Carte de identitate, în copie
e)    Taxă în valoare de 20lei/an achitată la casieria Primăriei comunei Mehadia

5. Acte necesare pentru eliberarea adeverință Carte de Identitate

a)  cerere tip
b) extras de carte funciară sau contract imobil

6. Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele fizice:

a)    Ofertă de vânzare
b)    Cerere afișare ofertă de vânzare teren extravilan – persoane fizice
c)    Copie buletin de identitate/carte de identitate
d)    Copie legalizată a actului de proprietate
e)    Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (emis în termen de cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei)
f)    În caz de reprezentare, copia procurii notariale
g)    Certificate de atestare fiscală emis de SPIT
h)    Alte documente doveditoare, după caz

7. Documentele necesare pentru completarea dosarului privind afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoanele juridice:

a)    Ofertă de vânzare
b)    Cerere afișare ofertă de vânzare teren extravilan – persoane juridice
b)    Copie după certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor
c)    Procura notarială
d)    Document justificativ din are să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului
e)    Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (emis în termen de cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei)
f)    În caz de reprezentare, copia procurii notariale
g)    Certificate de atestare fiscală emis de SPIT
h)    Alte documente doveditoare, după caz

8.    Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele fizice:

a)    Comunicare acceptare ofertă
b)    Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respective coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz)

9. Documentele necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei pentru persoanele juridice:

a)    Comunicare acceptare ofertă
b)    Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respective coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz)
c)    Certificate de înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor, în copie
d)    Procura notarială

10. Completarea Registrului Agricol 2015-2019

a) declarație înscriere în registrul agricol

În atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:
–   persoane fizice cu domiciliul fiscal în comuna Mehadia;
–   persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
–   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în comuna Mehadia;
–   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;

Conform – O.G. Nr. 28/ 27.08.2008,  H.G. 985/2019 și O. MADR nr. 25/2020 privind Normele Tehnice de completare a registrelor gricole  perioada 2020-2024categoriile menţionate mai sus AU OBLIGAŢIA de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Mehadia, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusive grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza comunei Mehadia, la următoarele termene:

a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animal şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri.

b) 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, se face numai în baza documentelor de proprietate (Extras CF, Certificat de Moştenitor, Titlu de Proprietate, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate), precum şi actele de stare civilă ale membrilor familiei.

Drept urmare, pentru declararea în Registrul Agricol, persoanele fizice şi juridice, sunt rugate să se prezinte la Primăria comunei Mehadia, de luni până joi între orele 8-12, cu actele menţionate mai sus.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că nedeclararea datelor în Registrul Agricol, se sancționează conform art. 20, alin. 1. din O.G. Nr. 28/27.08.2008.


Atribuții:

1. Ține la zi registrul agricol al comunei, completează situaţiile statistice care ţin de acesta, înaintându-le în termen legal organelor în drept;
2. Participă la controlul datelor declarate şi operează în registru diferenţele constatate, înştiinţând capul gospodăriei şi pe secretar, în vederea aplicării dispoziţiilor legale;
3. Completează adeverinţe, certificate, etc. la solicitarea cetăţenilor conform datelor înscrise în registrele agricole, după care le transmite primarului sau secretarului, după caz, în vederea semnării, în termenul legal;
4. Procedează la eliberarea biletelor de viză în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile consiliului local;
5. Procedează la eliberarea certificatelor de producător agricol conform legii în vigoare;
6. Urmăreşte ca la eliberarea biletelor de proprietate, a certificatelor de producător şi a adeverinţelor solicitate de cetăţeni să fie încasate taxele stabilite prin hotărâri ale consiliului local, în caz contrar răspunzând disciplinar şi pecuniar;
7. Procedează la operarea mişcării animalelor în registrul agricol, conform declaraţiilor cetăţenilor şi a actelor justificative ale acestora;
8. Referă asupra datelor înscrise în registrul agricol pe care le înscrie în adeverinţele solicitate de cetăţeni;
9. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi în actele eliberate;
10. Sub îndrumarea secretarului desfăşară o permanentă muncă de popularizare în rândul cetăţenilor a legislaţiei privind acest domeniu de activitate;
11. Asigură convocarea comisiei comunale de aplicare a legilor fondului funciar;
12. Transmite propunerile comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar în vederea validării sau invalidării acestora de către comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
13. Întocmeşte documentaţia ce se înaintează comisiei judeţene, în vederea validării sau invalidării propuse de comisia locala;
14. Participă alături de comisiile constituite la nivel local la punerea în posesie a terenurilor agricole conform legislaţiei în vigoare;
15. Întocmeste procesele verbale de punere în posesie, împreuna cu delegatul OCAOTA, a persoanelor îndreptatite în vederea eliberarii titlurilor de proprietate;
16. Urmăreşte punerea în posesie a terenurilor restituite foştilor proprietari sau altor persoane îndreptăţite conform legislaţiei în vigoare;
17. Răspunde de evidenţa terenurilor din intravilan aflate în proprietatea comunei, precum şi a cetăţenilor care le solicită pentru lucrări agricole;
18. Sub conducerea secretarului, participă la lucrări de cadastru funciar necesare consiliului local sau la solicitarea cetăţenilor, conform hotărârii consiliului local;
19. Execută, împreună cu comisia constituită în acest scop, anchetele privind evaluarea pagubelor produse în culturile cetăţenilor de către animale, calamităţi sau din alte cauze obiective, propunând totodată şi măsurile ce trebuiesc luate;
20. Execută măsurătorile în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite conform legii, alături de membrii comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar;
21. Sub conducerea primarului şi a secretarului verifică documentaţia de aplicare a Legii nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000 şi pune în concordanţă toate datele înscrise în tabele nominale, pe localităţi, asigurându-se că toate documentele primare punerii în posesie se găsesc efectiv în arhivă;
22. Răspunde de înscrierea corectă a terenurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice în registrul agricol al comunei, aşa cum rezultă din aplicarea Legii nr.18/1991 şi a Legii nr.1/2000;
23. Sub conducerea secretarului va proceda la actualizarea extraselor de carte funciară pentru intravilanele localităţilor comunei;
24. Ia măsuri de întocmire a contractelor de închiriere a terenurilor din intravilan sau extravilan, după aprobare de către consiliul local şi le transmite compartimentului financiar – contabil în vederea debitării;
25. Răspunde de preluarea, întocmirea şi depunerea documentaţiilor cu prilejul acordării de către stat a unor ajutoare financiare sau de altă natură acordată proprietarilor de terenuri agricole;
26. Participă alături de organele de specialitate judeţene la identificarea terenurilor degradate, propunând măsuri de ameliorare a acestora;
27. Ține evidenţa tuturor documentelor care au stat la baza reconstituirii sau constituirii drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către cetăţeni;
28. Ține evidenţa tuturor documentelor prin care cetăţenii au procedat la vânzarea terenurilor agricole situate în intravilan sau extravilan;
29. Procedează la operarea în registrele agricole a tuturor operaţiunilor prin care s-au modificat drepturile de proprietate asupra terenurilor agricole;
30. Transmite în termenul legal situaţiile statistice privitoare la situaţia terenurilor, animalelor, etc. către organismele judeţene abilitate;
31. Efectuează lucrările de pregătire şi organizare a recensământului general agricol;
32. Face propuneri de gospodărire raţională a fondului silvic;
33. Asigura administrarea, paza şi gospodărirea pădurilor proprietate publică şi privată a comunei Mehadia şi Consiliului local;
34. Propune planul de curăţire şi întreţinere a păşunii comunale;
35. Efectuează lucrările de curăţire şi întreţinere a păşunii comunale;
36. Asigură, împreuna cu organele sanitar-veterinare, măsurile necesare de prevenire a epidemiilor la animale şi combaterea bolilor apărute în condiţiile legislaţiei în vigoare;
37. Răspunde de păstrarea documentelor cu care lucrează şi predarea la arhiva primariei în luna februarie a anului următor;