Comisii de specialitate

Comisia pentru avizare numărul 1

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei, comerț, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător si turism, gospodărie comunala, servicii si comerț.

 • xxx – președinte comisie
 • xxx – secretar comisie
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Comisia pentru avizare numărul 2

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: activități științifice, învățământ, sănătate și familie, cultură, munca si protecție sociala, protecție, copii, culte, activități sportive și de agrement.

 • xxx – președinte comisie
 • xxx – secretar comisie
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Comisia pentru avizare numărul 3

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 • xxx – președinte comisie
 • xxx – secretar comisie
 • xxx
 • xxx
 • xxx
Atribuțiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Sumar Monitor Oficial Local al comunei Mehadia