Sari la conținut

Buletine informative

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității și instituțiilor publice:

•  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
•  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
•  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicată);
•  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată);
•  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului;
•  Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
•  HG nr.1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
•  Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
•  OG nr.81 / 2003 privind evaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
•  HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative – teritoriale;
•  Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuință trecută în proprietatea statului;
•  Legea nr. 114/1996 privind legea locuinței, actualizată și republicată;
• OG nr.40 / 1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinație de locuințe;
•  Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989;
•  OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
•  HG nr.955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71 / 2002;
•  Legea nr.51 / 2006 serviciilor comunitare de utilități publice;
•  Legea nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale;
•  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituțiilor publice:

HCL nr. xxx/xxxx – Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mehadia
Organigrama .

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituțiilor sau autorităților publice:

  • Primar: Bardac Grigore-Petru
    – telefon: 0255-523121; adresă e-mail: contact@primariamehadia.ro;
  • Viceprimar: Grozavescu Pavel
  • Secretar: Panduru B. Diana

Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice conform L544/2001: xxxxxx xxxxxxx – conform dispoziției Primarului

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituțiilor publice:

Primăria Mehadia – Mehadia, str. Principala, Bl.A4, cod postal 327270 , jud. Caras-Severin,
Telefon : 0255-523121; Fax: 0255-523121
E-mail:  contact@primariamehadia.ro
www.primariamehadia.ro

Program cu publicul:

Informare pentru Cetățeni și Registratură 
Luni, Marti, Miercuri: 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 14:00

Casieria
Luni, Marti, Miercuri: 08:00 – 15:00
Joi: 08:00 – 14:00
Vineri: 08:00 – 13:00

e) Audiențe:

Program de audiențe (on-line):
Primar: Bardac Grigore-Petru

Înscrierea pentru audiențe se face la adresa de e-mail  contact@primariamehadia.ro

Sumar Monitor Oficial Local al comunei Mehadia